Caja peineta, objetos ensamblados, 2006

Caja peineta, detalle interior, objetos ensamblados, 2006

Caja bordo, objetos ensamblados, 5 cm x 14 cm x 19 cm, 2006

Caja bordo, objetos ensamblados, detalle interior, 5 cm x 14 cm x 19 cm, 2006

Caja verde, objetos ensamblados, 4 cm x 30 cm x 19 cm, 2006

Caja verde, objetos ensamblados, detalle interior, 4 cm x 30 cm x 19 cm, 2006

Miss Preferidos, objetos ensamblados, 21 cm x 46 cm, 1984

Cajas Capicúas, objetos ensamblados, 9,5 cm x 8,5 cm, 1982

Cajas Capicúas, objetos ensamblados, 9,5 cm x 8,5 cm, 1982